สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการ วมว. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

Read more

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2

Read more

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น 21,000

Read more

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Read more

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1

Read more

สำนักงานทางหลวงที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 6 อัตรา

Read more

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000.-บาท

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวางแผนและพัฒนา

Read more

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่

Read more