โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก สังคมศึกษาฯ
2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกให้โดยคุรุสภา
3 มีความรู้และความสามารถในด้านการสอน
4 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ

2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1 มีสัญชาติไทย
2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกให้โดยคุรุสภา
4 มีความรู้และความสามารถในด้านการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
5 มีความประพฤติดี อดทน มีวินัย ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์)