สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 63 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 63 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564

1. ตำแหน่งงาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)
1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.2 เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
– สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้

1.3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
– มีประสบการณ์ในการทำบัญชี 1 ปี

1.4 เจ้าหน้าที่นิทรรศการ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรมจะพิจารณา เป็นพิเศษ
– มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามวันและเวลาเปิดทำการ ของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้

1.5 นายช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ระบบเครือข่าย การตั้งค่าต่าง ๆ และโปรแกรม Media ต่าง ๆ
– สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามวันและเวลาเปิดทำการ ของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้

1.6 เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารโครงการ หรืองานด้านเอกสารและจัดการฐานข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.7 เจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.8 วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
– สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
– สามารถออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า ได้เป็นอย่างดี

1.9 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูล

1.10 นายช่างแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือบริหารงานก่อสร้าง
– มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

1.11 เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการจัดการทั่วไป

1.12 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูล
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access, Oracle หรือ ภาษา SQL ได้

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม
1.13 เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.14 เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.15 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.16 เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.17 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.18 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.19 เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.20 เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.21 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.22 เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.23 เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด รือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์
1.24 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง
1.25 เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี
1.26 เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.27 เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.28 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1.29 เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
– ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.30 เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

1.31 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

3. ค่าตอบแทน
3.1 เงินเดือน 15,000 บาท
3.2 เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 2,000 บาท
3.3 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 800 บาท
3.4 ค่าตอบแทนพิเศษ เฉพาะตำแหน่งวิศวกร 2,000 บาท (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจะได้รับเมื่อบรรจุเป็นพนักงาน)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ www.crownproperty.or.th ในหัวข้อ “ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และรับสมัครงาน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก