สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น 21,000 บาท สังกัดฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยีและนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัล

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น 21,000 บาท สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร สาขาการบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ สาขาบริหารงานบุคคล สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและ ภารกิจของสำนักฯ

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น 21,000 บาท สังกัดฝ่ายฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและภารกิจของสำนักฯ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคาร วิทยบริการ ชั้น 4 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบ สมัคร” ได้ที่ http://www.eto.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8820 ถึง 9 ต่อ 136

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ทำการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก จะประกาศให้ทราบ ในวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม หรือดูได้จากเว็บไซต์ http://www.eto.ku.ac.th

http://www.eto.ku.ac.th/news.php?content=514