สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 2 อัตรา)

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลเป็น อย่างดี
3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
4 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
5 มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) และคำสั่ง SQL
6 มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7 สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าได้ดี
8 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
9 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
10 สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
11 มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
12 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
13 มีความสามารถในการวางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการด้านงาน โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
14 ควบคุมดูแลการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมวิชาการ/ โครงการ กิจกรรม และอื่น ๆ
15 ให้คำแนะนำปรึกษา/แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานโสตทัศนูปรณ์
16 จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อม ใช้งานได้ตลอดเวลา
17 ควบคุมและดูแลระบบ Local Access Networkระบบ Wireless Fidelity และระบบ Server Network
18 สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา C หรือ C++ หรือ C# หรือมีประสบการณ์ ในการเขียนโปรแกรมด้านระบบ (Systems Programming), เว็ปไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
19 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานบมเพาะวิสาหกิจ และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา
1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนด
2 เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการ จัดการธุรกิจ หรือ การบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4 มีทักษะการนำเสนองาน การขายหรือการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิก
5 มีประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการโครงการ หรือประสบการณ์ ทางด้านธุรกิจ
6 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการ การบริหารงานทั่วไป การให้บริการเพื่อ สนับสนุนงานวิจัย และการวางแผนงาน
7 มีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8 สามารถเข้าใจและจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจ
9 มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์และ บุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม
10 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
11 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
12 สามารถเดินทางลงพื้นที่/สถานประกอบการ ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ได้
13 สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

อัตราการจ้างรายเดือนเดือนละ 15,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://itioup.ac.th/th/main/contentform และผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารใบสมัครมายัง E-mail : upiti@up.ac.th ภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 50000 โทร 0-5446-6666 ต่อ 3078