คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2564

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวางแผนและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมัครผ่านระบบ รับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านทดสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อ ผู้ผงานทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนงง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ได้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ บริหารงานบุคคล ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ หัวข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์.https://recruit.rmutp.ac.th/หรือ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th) หัวข้อ “สมัครงาน” โดยประกาศเรียงลำดับที่ของผู้ผงานทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามลำดับ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก