สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
1.1 สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.21
1.2 สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.22

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสูงสุด
2.2 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย ตามข้อ 1.1 และเพศหญิง ตามข้อ 1.2
2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึง วันสุดท้ายของการรับสมัคร นับวันชนวันถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2529 ถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2546
2.4 กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
2.5 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
2.6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564)
2.7 วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษา ที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.4 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.4.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
2.4.2 ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2564
2.4.3 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลด จากกองประจำการหลังวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564
2.4.4 ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ.2564
2.4.5 ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับ การตรวจเลือกทหารตามกำหนด
สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 20 ปี (ในปี พ.ศ.2564) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหาร กองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
2.4 ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออก จากราชการตำรวจก่อนวันสมัคร
2.10 สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครนี้
2.11 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.12 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณา การฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร
วิธีการสมัคร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน พ.ศ.2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เว็บไซต์ www.forensic.police.go.th และเน้นย้ำว่าผู้สมัคร สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบตามประกาศของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบตามประกาศของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจอีกฉบับหนึ่ง และประกาศ รับสมัครของกองบัญชาการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก

** ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1060 – 1063

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก