สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
(3) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
(4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
(5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
(6) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
(7) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
(8) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
(9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
(10) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จะต้องสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) จะต้องสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
(3) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา
(4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
(6) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
(7) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
(8) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(10) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

** ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่