สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน
อัตราชั่วโมงละ 90 บาท ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (พัก 1 ชั่วโมง

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

คุณสมบัติอื่น ๆ
ผู้สมัครจะต้องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานจากองค์ประกอบ ดังนี้
– มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์, บริการที่ดี, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ, การยึดมั่นใน ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09 5207 2840 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สถาบันโรคผิวหนัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทางเว็บไซต์ www.iod.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก