สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการ วมว. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการ วมว. ระยะที่ 2
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน ใช้ โปรแกรม Photoshop หรือ Infographic, Microsoft Office โดยสามารถดูแลและเพิ่ม
ข้อมูลในเว็บไซต์ของโครงการ พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล
4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
5) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* เงินเดือน 17,500/เดือน

2. โครงการ วมว. ระยะที่ 3
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Infographic
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
5) ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* เงินเดือน 15,000/เดือน

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถ ติดต่อยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มี ความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 – 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2. ส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครมาที่ E-mail: nantana.c@mhesi.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 22 เมษายน 2564
หมายเหตุ แจ้งผลผู้ได้รับการคัดเลือกทาง E-mail / โทรศัพท์ของผู้สมัครโดยตรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3861 ในเวลาราชการ