คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2564

1 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,350 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
– เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2
– มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ประเภท ที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ถ้าผ่านการฝึกอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 50 ปี ในวันที่สมัครสอบ

3 พนักงานช่วยการพยาบาล (งานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 6,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ถ้ามีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

4. พนักงานช่วยการพยาบาล (งานการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 6,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87748

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะแพทยศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบให้ทราบ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ เพจเฟสบุ๊ค งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ www.med.msu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก