กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 1 : ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการบรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันสอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งที่ 2 : ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันสอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งที่ 3 : ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 5อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง 5
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันสอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งที่ 4 : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันสอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งที่ 5: ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ รับรอง
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันสอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งที่ 6 : ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ภายในวันสอบสัมภาษณ์)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
– กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th เลือกข่าวสมัครงาน เลือกระบบรับสมัครสอบ เลือกระบบรับสมัครสอบเพื่อบรรจุข้าราชการ/พนักงานราชการ เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน หรือ https://cgd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก