วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เลขที่ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ งานบุคลากร ชั้น 3 อาคารศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ http://www.bcn.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่ วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก