สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ .
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีจิตสำนึกบริการ
(5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและ การทำงานเป็นทีม
(7) มีความกระตือรือร้น
(8) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(9) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ และทำงาน นอกเวลาราชการได้

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.3016.30 น. ณ งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-1453

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดีตถ์จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สํานักงาน สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์ พลาซ่า ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดีตถ์ โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๒๕๕๔ และทางเว็บไซต์ www.rd.go.th

การประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
. สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่ วันที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีตามที่รับสมัครสอบ แต่ถ้าสํานักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์จัดให้มีการสรรหาใน ตําแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีการขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก