โรงพยาบาลสวนปรุง ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

โรงพยาบาลสวนปรุง ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติของตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาเลขานุการ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(2) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(3) มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(4) มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ www.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
2) เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3) บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 2 ด้านแล้ว (ไม่ต้องกรอกเลขประจำตัวสอบ)
4) แบบคำร้องขอสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก (ประทับตราตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564)

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ คะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ต่อ 50๔๔๗, ๐๐๔๔๘ และ ๖๐๔๔๙ และทาง www.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก