กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรากรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
กรมทางหลวง โดย สํานักสํารวจและออกแบบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะและกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 26 เม.ย. 2564 สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. และทาง www.doh.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก