คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ)1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ)

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน (พนักงานธุรการ) จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่งเลขที่ 4850046 งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,550 บาท

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
– เพศชาย/หญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากถูกลงโทษ ทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
– จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอมเข้ารับการ ตรวจสารเสพติดตามที่คณะฯ กําหนด
– ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือ หลักฐานการตรวจภูมิคุ้มกัน ตามรายการที่คณะแพทย์ กําหนด หากไม่แสดงหลักฐานหรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะฯกําหนดก่อนจึงจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

2. สมรรถนะที่ต้องการ
– มีความรู้ด้านการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมสําเร็จรูป อาทิ Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint), โปรแกรม Microsoft Team, Photoshop
– มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้
– มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์และจิตบริการ มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัคร
การสมัคร ให้สมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th (ระบบรับสมัครงาน Online) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก