มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะ
– กรณีมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านกิจการนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– กรณีมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง หรือภาระงานด้านการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

4. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 13,650 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี
– กรณีมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน หรือการทำรายงาน/ ควบคุมสินค้า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) (ให้แนบหลักฐาน)
– สามารถขับรถยนต์โดยสาร (รถบัส) หรือรถบรรทุกได้ (ให้แนบเอกสารรับรองหรือหนังสือรับรอง จากหน่วยงานเดิม)
– มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 หรือ ชนิดที่ 4 (ให้แนบหลักฐาน)

วิธีการสมัคร
(1) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3 และส่งหลักฐาน การโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 หรือ
(2) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เลือก Banner ร่วมงาน กับเรา (e-Application) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3 ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐาน การโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน จะประกาศให้ทราบใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โทร. 0-7460-9116, 0-7460-9600 ต่อ 7271 หรือที่ www.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
จะประกาศให้ทราบใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๗๔๖๐-๙๖๑๖ , ๐-๗๔๖๐-๔๖00 ต่อ ๒๗๒๗๓) หรือที่ www.tsu.ac.th

 

สมัครและส่งเอกสาร