กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกองวัณโรค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRITOR ปี 2564 – 2566 (STAR 2021 – 2023)

1 นักเทคนิคการแพทย์ (Medical technologist) จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 18,000.- – 20,000.-บาท
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการเพทย์
2. ชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
4. มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งการพูด อ่าน และเขียนในระดับดี หรือพอใช้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี (โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office อาทิเช่น MS Word, Excel และ Power point)
6. มีความประพฤติดี มีกิริยา วาจาสุภาพ มีความอดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
8. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
9. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและ เงื่อนไขต่างๆ ตามที่กองวัณโรคกำหนด
10. หากมีประสบการณ์ทำงานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านวัณโรค หรือทางด้าน จุลชีววิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี

2 ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000.- 18,000.- บาท
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ปริญญาโท/ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาข
2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.4)
4. มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งการพูด อ่านและเขียนในระดับดี หรือพอใช้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี (โดยเฉพาะโปรแกรม MS office อาทิ MS Word Excel และ Power point) หรือสามารถจัดทำเอกสารนำเสนอ Infographic ที่สวยงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความประพฤตดี กิริยา วาจาสุภาพ มีความอดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี
7. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านบริหารจัดการ การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานราชการมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร.0 2212 2279 ต่อ 1255, 1256 ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก