เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการ จัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทาง อื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่อง เครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วย ดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกออกให้

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา สำนักปลัด เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถปฐมพยาบาลฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
2. ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR: First Responder) 24 ชั่วโมง หรือใบผ่านการอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR : Emergency Medical Responder) ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
3. มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ได้เป็นอย่างดี และมี ทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยชีวิตคน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR: First Responder) 24 ชั่วโมง หรือใบผ่านการอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR : Emergency Medical Responder) ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงินเดือน 9,000 บาท
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

6. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

7. ตำแหน่ง คนงานตกแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัดฯ ได้เป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่ ที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.lamsamkaeo.go.th ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวัน เวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2987-6001 ต่อ 306 , 307

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เทศบาลเมืองลําสามแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองลําสามแก้ว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก