สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

3.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.3.1 ผู้สมัครสอบและคัดเลือกทุกตำแหน่งต้องมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1
3.3.2 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย จากกรมขนส่งทางบก
3.3.3 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ต้องได้รับประกาศ นียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 จากกรมขนส่งทางบก
ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

สถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตราชเทวี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.00-12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-09.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในการรับสมัคร ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการสมัครสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก