สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนๆ ละ 14,630 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(2) มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี
(4) มีวิสัยทัศน์/ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานบริการ
(5) มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
(6) มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการวางแผนการประชาสัมพันธ์
(7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Photoshop)  หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร
– กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
– สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 480, 490

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและผู้คัดเลือกได้
จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ สำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ หรือคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก