กองบิน 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา

กองบิน 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
12 ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์
1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมเครื่องยนต์ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2. มีความสามารถ และมีประสบการณ์ตามลักษณะงานของตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 7 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7726-8200 ต่อ 6-5215

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กองบิน ๒) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ แผนกกําลังพล กองบังคับการกองบิน ๒ และทางเว็บไซต์ www.wing7.rtaf.mi.th หมายเลขโทรศัพท์ 07726 8200 ต่อ 6-5216

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก