คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะสังคมศาสตร? เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเลขที่ 0053) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาค
– มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
– มีความรู้ทางด้านการพัสดุ และโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชี
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือทาง website http://www.soc.ku.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก