โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 35 ปี
1.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 และศึกษาจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการบริการ ละเอียดรอบคอบ
1.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่เคยกระทำโดยประมาท
1.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
1.6 ไม่เป็นโรคที่สังคมพึงรังเกียจและเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ

2. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย.64 (ทำสัญญาจ้างปีต่อปี)
3. เงินเดือน ๆ ละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ เดือนละ 1,310 บาทรวม 10,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่และวันรับสมัคร สมัครได้ที่งานกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2564 – 26 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ โทร.0-2475-2405

ประกาศผลสอบที่
งานกําลังพล กองอํานวยการ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และเว็บไซต์ของโรงพยาบาล (http://www2.nmd.go.th/bnh/) ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก