สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 16 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตบางรัก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 25อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
6 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
7 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
8 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
9. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
10 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
11 ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
12 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

** อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย
– มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหาย ภายใน วงเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกันความเสียหาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการสามัญระดับ 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด)
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย/หญิง
– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย
– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล)
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์กรมการขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 และมีความรู้ความ ชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
– เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหาย ภายใน วงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกันความเสียหาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการสามัญ ระดับ 3 ขึ้นไป
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) และตำแหน่งพนักงาน ประจำรถ (รถยกกระเข้า)
– ผู้สมัครเป็นเพศขาย
– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6 ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย/หญิง
– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์กรมการขนส่งทางบก และมีความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
– เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหาย ภายใน วงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกันความเสียหาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการสามัญ ระดับ 3 ขึ้นไป
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ประกาศรับสมัครคัดเลือกนี้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือก รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ดำเนินการขอและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานด้วย ตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ขั้น 2 สำนักงานเขตบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 ภาคเข้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.0-2236-1395 ต่อ 6247

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก