กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 56 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต

1 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
ตําแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 3 อัตรา
โรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 13 อัตรา

2. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
ตําแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 อัตรา
โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 20 อัตรา
สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 อัตรา
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

กำหนดการรับสมัคร
วิธีการรับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ https://dmh.thaijobjob.com

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา และ สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://drmh.thaijobjob.com , www.dmh.goth bla: www.hr.dmh.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก