กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 70 อัตรา

กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
– อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
– อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับประกาศณียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
– อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราว่างที่มีอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการคัดเลือก ฯ จำนวน 70 อัตรา

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 อัตรา
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 อัตรา
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 อัตรา
4. กลุ่มวิชาภาษาเยอรมัน 1 อัตรา
5. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 อัตรา
7. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 9 อัตรา
10. กลุ่มวิชาสุขศึกษา 2 อัตรา
11. กลุ่มวิชาพลศึกษา 3 อัตรา
12. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 2 อัตรา
13. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 2 อัตรา
14. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
15. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา
16. กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ 3 อัตรา
17. กลุ่มวิชาประถมศึกษา 2 อัตรา
18. กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา
19. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 3 อัตรา
20 กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
21. กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี 2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลาม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือ สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการ สอนต้องไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบ ต่อสัปดาห์
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจ อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
“เงินรายได้ของสถานศึกษา” หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน จากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้ จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
“คำสั่งหรือสัญญาจ้าง” หมายถึง คำสั่งหรือสัญญาที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ ใช้ทำความตกลงในการว่าจ้างผู้สมัครเข้าทำงาน โดยเป็นข้อตกลงในการว่าจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเท่านั้น
2.2 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด
สำหรับผู้สมัครที่เป็นครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษาต้อง ได้รับความเห็นชอบการจ้างจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผ่านการ สรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5462 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ด้วย
2.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. คือ
(5.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5.2) วัณโรคในระยะติดต่อ
(5.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ
2.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย กรณี Transesipt เป็นภาษาอังกฤษ ให้สถาบันภาษาแปลเป็นฉบับภาษาไทย
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
2.6 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://103.205.161.139 ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้สมัครกรอก ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบสมัครมายื่นที่ กศจ.กรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมเพชรบุรี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรจุและแต่งตั้งแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและ แต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ทุกคน โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์ http://www.bkkedu.in.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก