สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 14 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 101 ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ และรัฐประศาสนศาสตร์
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 103 ประจำแผนกงานวินิจฉัย กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 104 ประจำแผนกคดีแพ่งและสัญญา กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 105 อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 106 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 107 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและโครงการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสตำแหน่ง 108
นายทหารประจำโรงงาน โรงงานผลิตดินส่งกระสุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในทางเคมี, ทางเคมีอุตสาหกรรม และ ทางวิศวกรรมเคมี
สถานที่ทำงาน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รหัสตำแหน่ง 109 ผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในทางการบัญชี
สถานที่ทำงาน ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 110 ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในทางวิศวกรรมเครื่องกล
สถานที่ทำงาน ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ

รหัสตำแหน่ง 111 นายทหารเทคนิค แผนกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ทางความมั่นคงทางระบบ สารสนเทศ, ทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รหัสตำแหน่ง 112 นายทหารเทคนิค แผนกดาวเทียมสื่อสาร กองปฏิบัติการ ศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, โทรคมนาคม, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทาง วิศวกรรมไฟฟ้า, ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม, ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทางเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิ สารสนเทศ, ทางภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์, ทางการสื่อสาร, ทางคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รหัสตำแหน่ง 113 ประจำแผนกประมาณการและสถิติ กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์, ทาง สถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรมภายใน, ทางภูมิสถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรมไทย
สถานที่ทำงาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 114 ทันตแพทย์ กองทันตกรรม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง จากทันตแพทยสภา
สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2 นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 8 อัตรา
รหัสตำแหน่ง 201 พลขับรถ กองกลาง สำนักพัฒนาระบบราชการทหาร
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รหัสตำแหน่ง 202 เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา กองความร่วมมืออาเซียน สำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม., ปวช., ปวส.
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 203 เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล กองกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. คุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 204 ผู้ช่วยนายทหารพยาบาล แผนกบริการ กองกลาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิผู้ช่วยพยาบาล, นายสิบพยาบาลทุกเหล่าทัพ
สถานที่ทำงาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสตำแหน่ง 205 ช่างเทคนิค โรงงานการซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ทางช่างไฟฟ้ากำลัง, ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, ทางช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ทำงาน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รหัสตำแหน่ง 206 นายสิบส่งกำลัง กองจัดหา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.ทางพาณิชยการ, ทางการบัญชี, ทางการขาย, ทางการเลขานุการ, ทางคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ทางการจัดการ, ทางการจัดการทั่วไป, ทางการบริหารธุรกิจ
สถานที่ทำงาน อำเภอเมือง ลพบุรี

รหัสตำแหน่ง 207 เสมียนการเงิน สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทาง การบัญชี, ทางการเงิน
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รหัสตำแหน่ง 208 ช่างก่อสร้าง แผนกสร้างและซ่อมสิ่งปลูกสร้าง กองก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ทางช่างประปา, ทางช่างโยธา, ทางช่างก่อสร้าง
สถานที่ทำงาน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

3 พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา
พนักงานธุรการ คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
301 พนักงานธุรการ กรมเสมียนตรา สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
รหัส 302 พนักงานธุรการ สำนักงบประมาณกลาโหม สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา
รหัส 303 พนักงานธุรการ กรมพระธรรมนูญ สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
รหัส 304 พนักงานธุรการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
รหัส 305 พนักงานธุรการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สถานที่ทำงาน อำเภอเมือง ลพบุรี จำนวน 3 อัตรา
รหัส 306 พนักงานธุรการ กรมการเงินกลาโหม สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี จำนวน 2 อัตรา
รหัส 307 พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

พนักงานบริการ คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
รหัส 308 พนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
รหัส 309 พนักงานบริการ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา
รหัส 310 พนักงานบริการ กรมเสมียนตรา สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา
รหัส 311 พนักงานบริการ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สถานที่ทำงาน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
รหัส 312 พนักงานบริการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สถานที่ทำงาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 อัตรา
รหัส 313 พนักงานบริการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สถานที่ทำงาน อำเภอเมือง ลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
รหัส 314 พนักงานบริการ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สถานที่ทำงาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
รหัส 315 พนักงานบริการ กรมการเงินกลาโหม สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
รหัส 316 พนักงานบริการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
รหัส 317 พนักงานบริการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สถานที่ทำงาน ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
รหัส 318 พนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สถานที่ทำงาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 319 พนักงานพัสดุ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
สถานที่ทำงาน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 320 ลูกมือช่าง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
สถานที่ทำงาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 321 พนักงานโรงพิมพ์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เพศ ชาย
คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
สถานที่ทำงาน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 322 พนักงานบริการอุตสาหกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
สถานที่ทำงาน ถนนพระราม4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อัตรา

รหัสตำแหน่ง 322 พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพระธรรมนูญ
เพศ ชาย/หญิง
คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.
สถานที่ทำงาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ลิงค์สมัคร