สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
– กลุ่มวิชาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโดนอาว อำเภอกันทรลักษ์ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ )
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครู ผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
(1) ปฐมวัยศึกษา
(2) การศึกษาปฐมวัย
(3) การปฐมวัยศึกษา
(4) การอนุบาลศึกษา
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่ในการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ww.ssk4.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 หมู่ที่ 3 ตำบลกระแกชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จะดําเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ หมายเหตุ สถานที่สอบ จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลําดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไป น้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลําดับที่ดีกว่า

การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ และทางเว็บไซต์ http://www.ssk๔.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก