โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัดเลียบ “หร่ำวิทยานุกูล” เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน)
1.2 ทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
1.3 สาขาวิชาที่รับสมัคร
– สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเลียบ “หร่ำวิทยานุกูล” อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดเลียบ
“หร่ำวิทยานุกูล” และที่เว็บไซด์ https://www.facebook.com/watliabschool