กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ 110 อัตรา

กศจ.อุบลราชธานี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 110 อัตรา

1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา
3) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
4) กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
5) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
6) กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
7) กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
8) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 8 อัตรา
9) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
10) กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 4 อัตรา
11) กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
12) กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
13) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
14) กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
15) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 25 อัตรา
16) กลุ่มวิชาเอกการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รับเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,800 บาท
1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,800 บาท
1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานตำแหน่ง ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วน ในวันสมัคร และ
2 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนา อิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึด ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกำหนด และ
3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
“เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของ สถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ราชการที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น โดยให้แสดงหลักฐานประกอบ”
4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง คุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการตรวจคุณสมบัติ ขอความร่วมมือให้ผู้สมัคร ดำเนินการค้นหา หนังสือ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิและกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ จากสถาบันที่จบการศึกษา ตามคุณวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาของผู้สมัคร) ค้นหาผ่านทาง http://qualification60.otepc.go.th/login.php หรือติดต่อขอหนังสือดังกล่าวได้จากสถาบันที่จบ การศึกษานั้นๆ โดยให้นำมาประกอบหลักฐานการสมัครด้วย
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศ รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้พิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ขอให้ผู้สมัคร ดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัคร สอดคล้องกับคุณวุฒิ /และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับ หน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
– กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ผู้สมัคร ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว3 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ออกโดยผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เป็นหลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น และภายในวันสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย
6 พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบคัดเลือก ตามนัยหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่าน เว็บไซต์ http://103.205.161.139 โดยสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้พิมพ์ ใบสมัครไปยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์สมัครสอบ

การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกคน โดยจําแนกแต่ละกลุ่มวิชาเอก เรียงลําดับที่จาก ผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ http://www.ubnpeo.moe.go.th/ubnpeo/

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก