ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

1 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่งนายช่าง CCTV จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

4 ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
–  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร รายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข 2 หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยต้องกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ทราบในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และ ทางเว็บไซต์ https://minisite.airports.go.th/suratthani และ https://www.airports.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก