อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตำแหน่นักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตำแหน่นักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 6 /2564) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ เลขประจำตำแหน่ง 201006 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม แผนกพัฒนาธุรกิจ
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
1.2 มีวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี และการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความมั่นใจในตนเอง
1.4 มีคุณสมบัติดังนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเขียนแผนธุรกิจได้
– มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ
– มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
– มียานพาหนะและใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว
1.5 มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
1.6 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.8 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sciencepark.kku.ac.th และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและ เวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก https://sciencepark.kku.ac.th bla: https://www.facebook.com/kkusp

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก