โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสร้างคอมวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาคอมพิวเตอร์(ตามสาขาที่ สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง)
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook โรงเรียนสร้างคอมวิทยา ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมาที่ไลน์ตามที่แนบมานี้หรือที่กล่อง ข้อความ Facebook โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 – วันที่ 2 เมษายน 2564 ภายในเวลา 24.00 น. กรณีสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสร้างคอมวิทยา ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 – วันที่ 2 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. สอบถามกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 062-5417919

การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ณ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล และ Facebook โรงเรียนสร้างคอมวิทยา หรือสอบถามกลุ่มบุคคล โทร. ๐๖๒-๕๕๑๗๙๑๙ โดยเรียงลําดับตามผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดก่อน