จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. คุณสมบัติและลักษณะของผู้มีสิทธิสมัคร
(1) เพศชาย / หญิง มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
(3) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 3) สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
(4) เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดเชียงราย ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน (ทร.14) มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันรับสมัคร
(5) มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
(7) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือ นักพรต นักบวช แห่งศาสนาใด ๆ
(8) ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการ ตามกฎหมายข้าราชการทหาร หรือตำรวจ แล้วแต่กรณี
(9) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์ที่น่ารังเกียจหรือเป็นคนเสเพล อันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพ ติดให้โทษ หรือเป็น ผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
(10) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
(11) มีความประพฤติเรียบร้อย

(12) มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
(13) เป็นผู้มีความสมัครใจ และยอมเสียสละในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ ตามระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ของกองอาสารักษาดินแดน โดยเต็มกำลังความสามารถ

2. คุณสมบัติพิเศษ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามประกาศนี้ นอกจาก จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 แล้ว จะต้อง
(1) เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะท่าทาง มีความรู้เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกกองอาสารักษา ดินแดน
(2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษา ดินแดน และ หากเป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-177 337

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครอง จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๒ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และที่ว่าการ อําเภอ ทุกอําเภอ ของจังหวัดเชียงราย โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วัน ประกาสผลสอบคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก