วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้างดำเนินงาน
1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างที่จะจัดจ้างในครั้งนี้
2. สัญชาติไทย
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
9. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ตาม ข้อ ๒ ได้ที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น ๙ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและ เวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น ๔ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก