มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 38 /2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 046 และตำแหน่งเลขที่ 098 จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 8 ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง
1.3 มีความสามารถในการเขียนแบบ ถอดแบบ และประมาณราคา รวมทั้งสามารถ ใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft excel, Microsoft Word ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ จะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องบ้านพัก หรือค่าเช่าบ้าน

2. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย http://personel.mju.ac.th โดยพิมพ์คำว่า “ใบสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ” ในช่องค้นหา หรือขอรับใบสมัครพร้อมกับสมัครได้ที่งานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3134 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก