โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครู และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครู และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครู และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564

1. ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (รหัส 05640101)
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 – 35 ปี บริบูรณ์
3. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียน ได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง ครู (วิทยาศาสตร์ ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (รหัส 05640102)
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 – 35 ปีบริบูรณ์
3. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สาขาชีววิทยา)
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียน ได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (รหัส 05640201)
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25 – 35 ปี บริบูรณ์
3. จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่ใกล้เคียง
4. มีความละเอียดรอบคอบทั้งด้านเอกสารและวิชาการ มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการ มีความรับผิดชอบสูง
5. หากมีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ หรือหากมีประสบการณ์ ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาประกอบวิชาชีพครู จากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้
6. หากมีความสามารถทางด้านงานช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564)

1. Download ใบสมัครได้ที่ http://teacherdutyreportsut.ac.th โดย ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ มาที่ลิงค์ shorturl.at/gCJZ8 (ผู้สมัครสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารได้เพียง 1 ครั้งต่อการสมัครไม่สามารถ เพิ่มเอกสารหรือลดเอกสารได้หลังจากการอัปโหลดแล้ว) โดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบั
5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส, Resume หรือ ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
2. ผู้สมัครจะต้องส่งใบเอกสารประกอบการสมัครในข้อที่ 1 ข้อย่อย 1) – 5) ที่กำหนด ส่งไปรษณีย์
มายังโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยวงเล็บ มุมซอง “สมัครงาน” จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ การสมัครจะเสร็จ สิ้นสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ได้ทำการอัปโหลดเอกสารและได้รับเอกสาร การสมัครจึงถือเป็นการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว (การส่งไปรษณีย์ขอให้ส่ง EMS เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-4422-1441 หรือ 0-4422-5191 โทรสาร 0-4422-5240