โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1 ครูสอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาจีน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5 มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติจีน
6 มีอายุ 22 – 45 ปี
7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
11 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการเงิน การบัญชี การคลัง พาณิชยการ การตลาด เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ บริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะลงสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก

ลิงค์สมัคร