โรงเรียนราชดำริ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา

โรงเรียนราชดำริ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22-30 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนราชดำริ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

วิธีการสมัคร
1) กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชดำริ ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ตามวันและเวลาราชการ
2) สมัครด้วยตนเอง และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 4.1 พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว ในใบสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-3374429 ต่อ 554 หรือเบอร์ 081-9358260 (ครูธีรภักดิ์ จันทะคง)

ประกาศผลการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rd.ac.th
รายงานตัวและทําสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. ณ สํานักงานกลุ่มบริหาร งบประมาณ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก