กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2564

รายละเอียด
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ตำแหน่งและสังกัด ที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัด รวม จำนวน 5 อัตรา
สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
สำนักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
ประจำส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน คปภ. จังหวัด นั้นๆ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
1) วิธีการสมัคร Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/6uCKxYPDkYDXSSz97
2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
1.1 ใบสมัครลูกจ้าง
1.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
1.3 ประวัติส่วนตัว (Resume) โดยส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท รวมค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีทักษะการสื่อสารและประสานงานโดยเฉพาะการพูดและการเขียน
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี

สอบถามโทร 02-515-3999 ต่อ 5354

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 5 อัตรา