สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า เงินเดือน 12,800 บาท
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร 1 อัตรา
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อัตรา
สนามสอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบทางเว็บไซต์ http://regions.prd.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก