โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน (Co – Teacher)

ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (Co – Teacher) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3. มีสัญชาติไทย
4. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าตัวยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7. ไม่เป็นผู้ด้ารงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
10.ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล ชั้น 1 อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก