เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 9,400-11,500 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ ทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชา หรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชา หรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชา หรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 1,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)
1. พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก

2. คนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีความสามารถและยินยอมตามตำแหน่งที่จะสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน เทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4524-4285

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และ สถานในการประเมินสมรรถนะ
เทศบาลตําบลปทุม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายใน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมจะกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปทุม หรือทางเว็บไซด์ www.pathum.go.th และให้เป็นหน้าที่ ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเอง