สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

1 งานด้านการบริการ จ้างบุคคลในตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2 งานด้านการเงินและสวัสดิการ จ้างบุคคลในตำแหน่งพนักงานการเงินและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

3 งานด้านการนำเข้าข้อมูล จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

4 งานด้านธุรการ จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง เตือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5 งานด้านการบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

6 งานด้านโสตทัศนศึกษา จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 4 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างวิทยุ หรือช่างภาพ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

7 งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

8 งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จ้างบุคคลในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2831 9362

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือกจะประกาศ ให้ทราบ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๑ สํานัก บริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๔๓๖๒ และทาง www.senate.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก