กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหาร ประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.711,711,716,717,720) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา
2 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ตำแหน่ง เสมียน เป็นบุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 เพศชาย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดปี พ.ศ.2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497)
2.2 ตำแหน่ง พลขับ เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 เพศชายต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของ กรมการขนส่งทางบก
2.3 ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.5 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดต่อการรับราชการ
2.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาหากไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร หรือแจ้งข้อความอันไม่เป็นความจริง หากตรวจสอบ พบในภายหลัง ทางราชการจะไม่รับการบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.7 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ ไม่เคยถูกปลดออก จากราชการเพราะความผิด หรือถูกให้ออกจากราชการ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน ประมาท หรือลหุโทษ

3. คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
3.1 ตำแหน่ง เสมียน สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.2 ตำแหน่ง พลขับ สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.3 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นไม่ได้

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 0900 – 1200 และ 1300 – 1600 ณ ศาลาเทพรัตน์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5524-5047 ถึง 9 ต่อ 73602 ในวันและเวลาราชการ

https://www.facebook.com/กองบัญชาการช่วยรบที่-๓-1483864065256663/