คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สังกัดงานวิจัยและวารสาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. ทักษะและความสามารถที่ต้องการ
2.1 มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
2.2 สามารถวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับดี
2.4 มีจิตบริการ และทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2.6 มีประสบการณ์ในการจัดทำวารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นๆ
2.7 หากมีประสบการณ์การวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บทความฉบับ เต็มใน proceedings หรือวารสารวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้สมัคร กรอกใบสมัครและสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับให้เรียบร้อยก่อนยื่นสมัคร สวมใส่ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยสามารถยื่นสมัครได้ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0-7428-9541 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัครเวลา 15.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก