กศน.อำเภอนายูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

กศน.อำเภอนายูง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอนายูง
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ และ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์หรือทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์ซึ่งมีความเหมาะสมกับ หน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีคุณสมบัติเป็นบรรณารักษ์ที่มีจิตบริการ

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จานวน 1 ชุด ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 042-132539

การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนายูง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกทางเฟสบุ๊กเพจ กศน.อ าเภอนายูง @NayungNIEC และติดป้ายประกาศ ณ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนายูง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
การคัดเลือกครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี