สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 4 อัตรา 3-16 มีนาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

1 ตำแหน่ง ครูวิชาชีพ (สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์หรือวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. มีความรู้และเชี่ยวชาญ Hardware, Software (Mobile, Web Development), Programming (เช่น Java, Python, C), และ Network (ระบบเครือข่าย) ด้านใดด้านหนึ่ง
3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ งานการเงินและบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี หรือการเงิน
2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการเงินและบัญชีได้
3. มีความรู้ทางการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
4. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานนิติการและกฎหมายต่าง ๆ สามารถจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยบุคลากร การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ ถูกต้องและเป็นธรรม
5. มีความละเอียดรอบคอบและมีมนุษย์สัมพันธ์
6. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี
8. หากได้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตหรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 3-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวัน และเวลาทำการ
สถานที่รับสมัคร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัครจาก Website ของสถาบัน (www.cdti.ac.th) กรอกใบสมัครพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) โดยสถาบันกำหนดรับจากตราประทับไปรษณีย์ ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ โดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน รวมจากมากไปหาน้อย หากผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครลําดับที่ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.cdti.ac.th และผู้สมัครสามารถ สอบถามข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๐๕๕๑ ต่อ ๓๒๓๒

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก